Verkoopsvoorwaarden

Art.1 : Huidige algemene verkoops­voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij onze firma.  Afwijking is enkel mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

Art.2 : De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot afzeggen van de bestelling, noch tot het vorderen van schadevergoeding.

Art.3 : Ingeval van weigering van een bestelling zal de koper gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding forfaitair bepaald ten belope van het betaalde voorschot met een minimum van 10 % van de waarde van de bestelling inclusief BTW, onverminderd het recht van onze firma om de reële schade te bewijzen indien deze omvangrijker is.  In dat geval zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden indien een aangetekende ingebrekestelling 15 dagen zonder gevolg is gebleven.

Art.4 : Alle bestellingen worden aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat het produkt nog verkrijgbaar is bij de leveranciers van onze firma en niet vervangen werd door een ander produkt of uit produktie werd genomen.

Art.5 : Alle fakturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na faktuurdatum.  Na het verstrijken van deze termijn zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is , interesten verschuldigd zijn op onbetaalde faktuurbedragen à rato van 15 %/ jaar vanaf de vervaldatum.

De geleverde goederen blijven eigendom van onze firma tot na de algehele betaling van de totale koopprijs.

Art.6 : Ingeval van wanbetaling en indien een ingebrekestelling tien dagen zonder gevolg gebleven is, zal bovendien en onverminderd de lopende interesten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn conventioneel vastgesteld op 10 % van het openstaand saldo met een minimum van 75 Euro en een maximum van 2500 Euro, onverminderd het recht een omvangrijkere schadevergoeding te eisen mits bewijs van de omvang van schade.

Art.7 : Onverminderd de hogervermelde bepalingen is de verkoper gerechtigd verdere leveringen en support op te schorten ingeval fakturen van meer dan twee maanden oud onbetaald blijven en dit tot aanzuivering van alle achterstallen.

Art.8 : Eventuele klachten betreffende de leveringen dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen te worden medegedeeld.

Art 9 : De geleverde installatie wordt verondersteld gebruikt te worden in een normale kantooromgeving.  De toestellen dienen voorzien te worden van een reglementaire aarding.

Art.10 : Op alle leveringen gelden volgende garantievoorwaarden :

Elke herstelling zal kosteloos worden uitgevoerd nadat het toestel in onze kantoren werd binnengebracht.  De garantie omvat werkuren en onderdelen gedurende de periode vermeld op de faktuur.  Indien niets vermeld geldt een garantieperiode van 6 maand.  Het herstellen van programma’s en/of data of het herinstalleren van software is NIET inbegrepen in de garantievoorwaarden.  De klant dient steeds over een geldige backup te beschikken.

Art.11 :  Bij technische interventies dient de klant steeds te beschikken over een geldige backup.  De firma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van programma’s of gegevens tijdens of na haar interventie.  De klant moet een restore kunnen uitvoeren en alzo de herstelling van programma’s of data bewerkstelligen.

Art.12 : Indien een interventie noodzakelijk blijkt voor materiaal dat niet door onze firma werd geleverd of indien dit materiaal aan de oorzaak ligt van de interventie behoudt onze firma het recht om de normaal geldende uurtarieven op te trekken met 50 %, of zelfs deze interventie geheel niet uit te voeren.  Ten aanzien van een interventie op dit materiaal wordt geen enkele garantie verleend en beperkt de verbintenis van onze firma zich tot een inspanningsverbintenis zonder garantie wat het resultaat betreft.

Art.13 : Bij maatwerksoftware verwerft de klant enkel het gebruiksrecht van het betreffende pakket.  De klant kan in geen geval aanspraak maken op source-codes van het programma.

Art.14 : De firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik of de gebruiksderving van de geleverde hard- en/of software, ook niet tijdens de duur van de kosteloze herstelling onder garantievoorwaarden.  Evenmin kan onze firma aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, voortspruitende uit een gebrek in het geleverde materiaal zoals produktieverliezen, winstderving, enz…

Art.15 : Ingeval van betwisting erkennen de partijen de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.